Mając na uwadze zapewnienie Państwu komfortowego oraz bezpiecznego wypoczynku, prosimy o zapoznanie się oraz przestrzeganie Regulaminu Hotelowego.

§ 1 Przedmiot Regulaminu


1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Dworku Hetmańskiego znajdującego się w Koszewku 20, 73-102 Stargard.

2. Regulamin określa zasady świadczenia usług, zakresy odpowiedzialności Gościa i hotelu oraz zasady przebywania na terenie hotelu.

3. Regulamin dostępny jest w recepcji głównej.

4. Potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem następuje w momencie dokonania rezerwacji, wpłaty zadatku, wpłaty całej należności za pobyt lub zameldowania się w hotelu.

§ 2 Rezerwacja

1. Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania potwierdzenia od pracownika hotelu.

2. Rezerwacja pobytu zachowuje ważność w dniu planowanego przyjazdu do godziny 18:00. Po upłynięciu wskazanej godziny rezerwacja zostanie anulowana. Aby uniknąć anlulacji rezerwacji, należy zgłosić recepcji późniejszy przyjazd.

§ 3 Doba hotelowa i meldunek

1. Pokój jest wynajmowany na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
2. Życzenia przedłużenia doby hotelowej należy zgłosić w recepcji hotelowej do godziny 11:00 w dniu poprzedzającym wyjazd.
3. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia doby hotelowej w miarę dostępnych pokoi.
4. Przedłużenie doby hotelowej podlega opłacie w wysokości 10zł/godzina i trwa maksymalnie do godziny 14.00.
5. Jeżeli Gość bez uzgodnienia z recepcją zatrzyma pokój po godzinie 11:00 w dniu wyjazdu, będzie to traktowane jako nieuprawnione przedłużenie doby hotelowej i podlega opłacie odszkodowawczej w wysokości 50% stawki podstawowej.
6. Uiszczenie opłaty określonej w punkcie 5 nie uprawnia Gościa do pozostania w pokoju.
7. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu rezerwując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
8. Życzenia przedłużenia pobytu na kolejną dobę/doby Gość powinien zgłosić w recepcji hotelu do godziny 11:00 w dniu poprzedzającym wyjazd.
9. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę dostępnych pokoi.
10. Każdy Gość korzystający z noclegu zobowiązany jest do dokonania czynności zameldowania poprzez okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
11. Hotel ma prawo do dokonania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania kaucji w gotówce do kwoty należności za cały pobyt.
12. Hotel może odmówić przyjęcia lub wymeldować przed końcem pobytu Gościa, który rażąco naruszył Regulamin Hotelu lub w inny sposób zakłócił funkcjonowanie hotelu.
13. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa będącego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, wykazującego agresję słowną lub fizyczną.

§ 4 Usługi hotelu

1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategoryzacją i standardem.
2. Hotel ma obowiązek zapewnić: warunki pełnego, nieskrępowanego wypoczynku Gościa, zachowanie tajemnicy informacji o Gościu, profesjonalną obsługę, utrzymanie pokoju w czystości oraz wykonanie napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa w pokoju, a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie.
3. Hotel na życzenie Gościa świadczy nieodpłatnie usługi: udzielanie informacji związanych z pobytem oraz podróżą, budzenie o wyznaczonej godzinie, przechowywanie w depozycie recepcji pieniędzy oraz przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa, przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w hotelu.

§ 5 Pokój

1. W hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00.
2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim.
3. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym Gościa od godziny 7:00 do godziny 22:00, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w recepcji hotelu.
4. Przebywanie osób niezameldowanych po godzinie 22.00 oznacza zgodę osoby zameldowanej w pokoju na odpłatne dokwaterowanie tych osób. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnego cennika dostępnego w recepcji.
5. Woda mineralna dostępna poza mini-barkiem jest wliczona w cenę pobytu.
6. Ze względów bezpieczeństwa, każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien.
7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych oraz innych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju hotelowego , nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy do sprzętu elektronicznego.
8. W pokoju nie można przechowywać materiałów niebezpiecznych, m. in. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, materiałów wybuchowych czy drażniących.
9. Gościom zabrania się wynoszenia poza teren hotelu przedmiotów stanowiących wyposażenie hotelu.

§ 6 Odpowiedzialność hotelu

1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
2. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia znacznej wartości tj. kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostały złożone do depozytu recepcji.
3. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
4. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pojazdów znajdujących się na terenie parkingu hotelowego, jak również za pojazdy zaparkowane w strefie poza bramą, a także nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach.

§ 7 Odpowiedzialność Gościa

1. Zachowanie Gości oraz osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych gości. Przy naruszeniu tej zasady hotel może odmówić danej osobie dalszego świadczenia usług.
2. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie hotelu pod stałą opieką opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
3. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.
4. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
5. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za skutki niezasadnego wywołania alarmu pożarowego.

§ 8 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być zgłaszane osobiście w recepcji głównej hotelu, na bieżąco w trakcie trwania pobytu, a najpóźniej w dniu wyjazdu.
2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez hotel w miarę możliwości w dniu jej złożenia, a najpóźniej w ciągu trzech dni od jej złożenia.

§ 9 Postanowienia dodatkowe

1. Hotel przechowa przedmioty pozostawione przez Gościa przez dwa tygodnie, po upłynięciu tego terminu przedmioty ulegną zniszczeniu. Artykuły podlegają zniszczeniu w trakcie sprzątania pokoju.
2. W przypadku otrzymania przez hotel dyspozycji wysyłki pozostawionej rzeczy, hotel wyśle rzecz na wskazany przez Gościa adres i na koszt Gościa.
3. W hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.. Za złamanie zakazu palenia Gość jest zobowiązany uiścić opłatę za czyszczenie i ozonowanie pokoju wysokości 1000 zł.
4. Hotel nie przyjmuje zwierząt. W przypadku stwierdzenia przez pracowników hotelu obecności zwierzęcia w pokoju, Gość jest zobowiązany uiścić opłatę za czyszczenie pokoju wysokości 500 zł. 5. Zabrania się wynoszenia jedzenia i napojów z restauracji.
6. W każdym pokoju, restauracji i holu istnieje możliwość bezpłatnego korzystania z Internetu.

Życzymy Państwu miłego pobytu 🙂